Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Galeria Bajek

Sklep internetowy Galeria Bajek, działający pod adresem internetowym www.galeriabajek.pl należy do Beaty Tempich, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą „Beata Tempich Galeria Słów” z siedzibą pod adresem ul. Rusałki 1, 62-070 Dopiewiec, zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującej się numerem NIP 782-227-06-05
Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest listownie pod adresem siedziby wskazanym powyżej lub mailowo pod adresem poczty elektronicznej biuro@galeriabajek.pl

§1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie użytych w nim wyrażeń:
1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu internetowego, w szczególności składająca zamówienie;
2. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. Nr 121);
3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),
4. Pośrednik Płatności – serwis Przelewy24.pl, wykorzystywany przez spółkę PayPro SA, z siedzibą w Poznaniu (60-327), Kanclerska 15, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000347935, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 4 500 000,00 zł opłacony w całości; PayPro SA – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014,
5. Produkt – produkt wystawiony do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego w postaci spersonalizowanej książki pt. „Skąd się wzięło moje imię?” oraz „Zaczarowany alfabet”
6. Sklep internetowy – prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy działający pod adresem www.galeriabajek.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia i dokonywać zakupów towarów oferowanych przez Sprzedawcę;
7. Sprzedawca – Beata Tempich Galeria Słów ul. Rusałki 1, 62-070 Dopiewiec, posiadająca NIP: 7822270605, REGON: 302799446, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; adres e-mail biuro@galeriabajek.pl; nr tel. +48 607 261 175;
8. Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line za pośrednictwem serwisu „Przelewy24.pl”; na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: http://www.przelewy24.pl/regulamin.htm
9. Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszystkim załącznikami do niego; Regulamin dostępny jest pod adresem www.galeriabajek.pl oraz w postaci pliku PDF do pobrania pod adresem www.galeriabajek.pl/regulamin.pdf;
10. Ustawa o prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. Nr 827).

§2
Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną Produktu.
2. Za pośrednictwem Sklepu, Klient może dokonać zakupu Produktu opisanego, uwidocznionego na stronie głównej j i podstronach Sklepu.
3. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klientów.
4. Przed rozpoczęcie korzystania ze Sklepu Klient jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem, a rozpoczęcie korzystania ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich jego postanowień. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej z Klientem.
5. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczające są:
• dostęp do Internetu,
• standardowy system operacyjny
• standardowa przeglądarka internetowa, (np. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox lub inna przeglądarka o podobnych właściwościach)
• posiadanie aktywnego adresu e-mail.
6. Klient, dokonujący zakupu w Sklepie internetowym, akceptuje dodatkowo Regulamin przy składaniu zamówienia.
7. Klient nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo, ani pod pseudonimem.
8. Wszystkie ceny Produktów na stronie głównej lub podstronach Sklepu są cenami brutto(zawierają podatek VAT) i podawane są w złotych polskich.
9. Wszystkie ceny Produktów na stronie głównej lub podstronach Sklepu nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy podawane są przy wyborze sposobu dostawy Produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena Produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

§3
Składanie zamówienia

1. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku, dobę z wyjątkiem przerw ustalonych przez Właściciela sklepu. Informacje o przerwach będą podawane z wyprzedzeniem 7-dniowym na stronie głównej sklepu.
2. Zawartość strony internetowej i podstron Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a zatem samo złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.
3. W celu złożenia zamówienia, Klient zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
a) wybrać Produkt będący przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję”,
b) z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,
c) podać dane odbiorcy zamówienia (imię i nazwisko), imię dziecka, dla którego ma zostać wydana książka, adres, na który ma nastąpić dostawa zamówionych Produktów – forma dostawy może zostać uregulowana w sposób szczególny (patrz m.in. § 4 ust. 2 Regulaminu),adres e-mail, telefon kontaktowy
d) wybrać formę dostawy zamawianych produktów – forma dostawy może zostać uregulowana w sposób szczególny (patrz m.in. § 4 ust. 2 Regulaminu),
e) opcjonalnie podać dane do faktury tj. firmę i numer NIP,
f) kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”.
4. Z chwilą kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę” zgodnie z ust.2 lit. f) powyżej, Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktów.
5. Po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę” zgodnie z ust. 3 lit. f) powyżej, Klient zostanie przeniesiony na stronę z podsumowaniem złożonego zamówienia, które obejmować będzie w szczególności instrukcję dokonania zapłaty za zamówienie. Jeśli Klient wybrał metodę płatności za pośrednictwem Pośrednika Płatności, zostanie przeniesiony na stronę Pośrednika Płatności, gdzie będzie mógł dokonać płatności za zamówienie.
6. Jeśli Klient chce zamówić łącznie kilka Produktów, Sprzedawca prosi Klienta o wybranie liczby zamawianych Produktów i uzupełnieniu w polu „Imię dziecka, dla którego napiszemy bajkę”, imion, oddzielonych przecinkiem. Liczba imion musi odpowiadać liczbie zamówionych książek.
7. W przypadku problemów lub wątpliwości związanych z procesem składania zamówienia, Klient proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem e-mail biuro@galeriabajek.pl

§4
Formy dostawy i płatności

1. Produkt może być dostarczony na terenie Polski.
2. Zamówione przez Klienta Produkty dostarczane są w jeden z następujących sposobów:
a) Za pośrednictwem Poczty Polskiej (list polecony priorytet – 8 zł (cena brutto)
b) Za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL – 12 zł (cena brutto)
c) Poprzez osobisty odbiór zamówionych Produktów przez Kupującego pod adresem wskazanym w §1 ust. 7
Koszty dostawy ponosi Klient.
3. Osobisty odbiór, o którym mowa w §4 ust. 2 lit. b), możliwy jest wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu przez Kupującego ze Sprzedającym terminu odbioru. W razie braku takiego uzgodnienia Sprzedający nie gwarantuje możliwości osobistego odbioru Produktu.
4. Istnieje możliwość wysyłki zagranicznej, w tym przypadku niezbędne jest indywidualne uzgodnienie ze Sklepem internetowym kosztów transportu oraz ich opłacenie.
5. Klient ma do wyboru dwie metody płatności za zamówienie:
d) płatność realizowana przez Pośrednika Płatności, tj. szybkim przelewem elektronicznym
e) płatność tradycyjnym przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy, tj. 79 1090 1362 0000 0001 0359 9707

§5
Realizacja zamówienia

1. Po złożeniu przez Klienta zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 3 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Klienta zostanie wysłane potwierdzenie złożenia zamówienia. Potwierdzenie stanowi oświadczenie o przyjęciu przez Sprzedawcę oferty, o której mowa w § 3 ust. 4 Regulaminu.
2. Klient zobowiązany jest zapłacić za Produkty i koszt dostawy w terminie 7 dni od chwili złożenia zamówienia (dotyczy metody płatności tradycyjnym przelewem bankowym – w przypadku płatności za pośrednictwem Pośrednika Płatności nie ma możliwości zakończenia procesu składania zamówienia bez dokonania płatności).
3. W przypadku dokonywania płatności Przelewem bankowym w tytule przelewu należy podać nr zamówienia. Pocztą email należy wówczas wysłać potwierdzenie dokonania przelewu. Realizacja zamówienia rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania wpłaty.
4. Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone przez Klienta w ciągu 7 dni od chwili złożenia zamówienia będą automatycznie anulowane (dotyczy metody płatności tradycyjnym przelewem bankowym – w przypadku płatności za pośrednictwem Pośrednika Płatności nie ma możliwości zakończenia procesu składania zamówienia bez dokonania płatności).
5. W razie braku zapłaty pełnej ceny w terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Sprzedawca może anulować zamówienie Klienta, o czym Klient zostanie poinformowany. Jeżeli Klient zapłacił część ceny, Sprzedawca zwraca mu całą wpłaconą kwotę (dotyczy metody płatności tradycyjnym przelewem bankowym – w przypadku płatności za pośrednictwem Pośrednika Płatności nie ma możliwości zakończenia procesu składania zamówienia bez dokonania płatności).
6. Sprzedawca oświadcza, iż maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku sytuacji niezależnych od Sprzedawcy czas ten może się wydłużyć, jednak nie dłużej niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, o czym Klient zostanie poinformowany w formie wiadomości wysłanej na adres jego poczty elektronicznej.
7. Wysyłka zamówienia do Klienta realizowana jest w formie wybranej przez Klienta zgodnie z § 3 ust. 3 lit. c). Zamówione Produkty powinny zostać dostarczone do Klienta w ciągu 48 godzin od chwili przekazania paczki obejmującej zamówione produkty operatorowi wybranej przez Klienta formy dostawy.
8. Przed odebraniem od kuriera (listonosza) przesyłki zawierającej Produkt, Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera (listonosza) sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówień z nieprawidłowymi lub niekompletnymi danymi adresowymi. Sprzedawca nie odpowiada za jakość danych dostarczonych przez Klienta, jak również za inne błędy przez niego spowodowane, w szczególności podanie błędnego imienia osoby, której dedykowany jest Produkt. W razie wątpliwości dotyczących brakujących danych lub błędu w imieniu Sprzedawca zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego lub mailowego z Klientem.

§6
Produkt

1. Produktem wystawionym do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego jest spersonalizowana książka pt. „Skąd się wzięło moje imię?” lub „Zaczarowany alfabet…”
2. Produkt „Skąd się wzięło moje imię?” zostanie wydawany w jednej z dwóch wersji: męskiej lub żeńskiej w zależności od płci dziecka wskazanego w formularzu zamówieniowym.
3. Produkt „Skąd się wzięło moje imię?” jest indywidualnie przygotowywany na podstawie liter z imienia dziecka, wskazanego w formularzu zamówieniowym.
4. Produkt „Zaczarowany alfabet” zostanie wydawany w jednej z dwóch wersji: męskiej lub żeńskiej w zależności od płci dziecka wskazanego w formularzu zamówieniowym.
5. W treści książki „Zaczarowany alfabet” zostanie wplecione imię dziecka wskazane w formularzu zamówieniowym.
6. Jedna książka może zawierać tylko jedno imię dziecka.
7. Sklep dokłada wszelkich starań, aby przygotować zamówione książeczki z najwyższą starannością i dbałością o końcowy efekt estetyczny. Zdjęcia umieszczane w książkach oraz wkomponowane ilustracje, z uwagi na kadr i układ postaci oraz jakość zdjęcia każdorazowo mogą wyglądać trochę inaczej niż na wzorach umieszczonych na stronach sklepu. Także ich układ w książeczce może ulec zmianie. Kolory na monitorze mogą nie być identyczne z tymi na wydruku. Jest to zjawisko naturalne wynikające z różnych procesów otrzymywania kolorów na ekranie monitora i podczas wydruku cyfrowego.
8. Dane szczegółowe:
Wymiary: 21×21 cm
Ilość stron: od 28 (ostateczna ilość stron uzależniona jest od ilości liter znajdujących się w imieniu dziecka)
Rodzaj druku: cyfrowy
Papier: kredowy, 200g/m²
Rodzaj okładki: twarda, lśniąca, laminowana okładka albumowa
Język tekstu: język polski

§7
Odstąpienie od umowy Konsumenta

1. Zgodnie z art. 27 u.p.k. konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od otrzymania zamówionej rzeczy odstąpić od umowy bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy oraz przypadki, w których prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.
2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):
1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
Sklep internetowy sprzedaje Towary – spersonalizowane książki, będące rzeczami nieprefabrykowanymi oraz służące zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Klienta, w związku z czym Klientowi, zgodnie z art. 38 u.p.k., nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1.

§8
Rękojmia Sprzedawcy

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
2. W razie stwierdzenia wady Produktu, Klient ma prawo wysłać zawiadomienie (oświadczenie) o stwierdzonej wadzie na adres e-mail Sprzedawcy biuro@galeriabajek.pl Klient ma prawo sporządzić opis stwierdzonej wady oraz wskazać roszczenie (patrz pkt 6).
3. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może:
a) żądać wymiany Produktu na wolny od wad,
b) żądać usunięcia wady,
c) żądać obniżenia ceny,
d) odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
4. Sprzedawca jest obowiązany – na swój koszt – wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Przyjmuje się, iż termin ten wynosi do 14 dni.
5. Klient może dostarczyć wadliwy Produkt na adres Sprzedawcy wskazany w §1 ust. 8
6. Klient odsyłający reklamowany Produkt do Sprzedawcy ma prawo do załączenia pisemnego oświadczenia zawierającego następujące dane: dane reklamującego – imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania oraz adres e-mail, datę nabycia Produktu, nazwę Produktu, cenę nabycia, dokładnie opisaną wadę oraz okoliczności jej powstania, żądania reklamującego. Gotowy formularz reklamacyjny stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient może uzyskać wskazówki, pisząc na adres e-mail biuro@galeriabajek.pl

§9
Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu

1. Reklamacje dotyczące samego funkcjonowania Sklepu internetowego można składać drogą elektroniczną pod adresem biuro@galeriabajek.pl lub drogą listową na adres Sprzedawcy wskazany w §1 ust. 7. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie trzydziestu dni roboczych od dnia ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana w tej samej formie, w jakiej ją złożono.

§10
Dane osobowe i pliki cookies

1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówienia.
2. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klientów również w innym celu (w tym w celu marketingowym ) niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Klienta.
3. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
a) ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422),
b) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182),
c) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).
5. Klientowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 4 powyżej, w tym w szczególności do:
a) wglądu do swoich danych osobowych,
b) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
6. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.
7. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej Sklepu.
8. Sprzedawca informuje Klientów, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta.
9. Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Klient.
10. Sprzedawca wykorzystuje usługę Google Analytics, która legitymuje się własnymi warunkami korzystania: „Warunki korzystania z Google Analytics”.

§11
Prawa własności intelektualnej oraz korzystanie z treści w Sklep internetowym

1. Sprzedawca działa zgodnie z polityką ochrony i poszanowania praw własności intelektualnej.
2. Autorskie prawa majątkowe oraz inne prawa własności intelektualnej do Sklepu internetowego jako całości oraz jego poszczególnych części, bez względu na ich rodzaj oraz formę, przysługują Sprzedawcy, chyba że w Sklepie internetowym wyraźnie zaznaczono inaczej.
3. Zabronione jest bez zgody Sprzedawcy kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub w poszczególnych częściach Sklepu internetowego, w szczególności ilustracji zawartych w wystawionych do sprzedaży książkach, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku, o którym mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

§12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
2. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Klient będący Konsumentem, ma możliwość:
a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą
c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Klient, będący Konsumentem, może szukać na stronie internetowej www.uokik.gov.pl
4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy do rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§13
Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży.
2. Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta. Nowa treść Regulaminu obowiązywać będzie Klienta po zaakceptowaniu przez niego zmian, o których został powiadomiony.

Załącznik nr 1 do Regulaminu
Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat:
Beata Tempich Galeria Słów
ul. Rusałki 1
62-070 Dopiewiec
Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów: ……………………………………………………………………………………………………..
Data zawarcia umowy:
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)
Data ……………………………………………………. Podpis……………….

Załącznik nr 2 do Regulaminu
Formularz reklamacyjny ………………., dnia …………. 20…. r.

Adresat:
Beata Tempich Galeria Słów
ul. Rusałki 1
62-070 Dopiewiec
FORMULARZ REKLAMACYJNY
DANE KLIENTA:
Imię i Nazwisko:
Adres:
E-mail:
Tel.
Nr rachunku bankowego …………………………………………………………………………………………….

PRZEDMIOT REKLAMACJI:
Data nabycia produktu:
Nazwa produktu:
Nr paragonu/faktury:
Ogólna wartość produktu: ………………………… zł

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad i okoliczności ich powstania):

Kiedy wady zostały stwierdzone

DZIAŁANIA NAPRAWCZE/ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO:
(___) wymiana rzeczy na wolną od wad,
(___) usunięcie wady,
(___) obniżenie ceny,
(___) odstąpienie od umowy.
…………………………………………………..
Podpis
ADNOTACJE SPRZEDAWCY – DECYZJA DOTYCZĄCA REKLAMACJI
Reklamacja została uznana/nieuznana z następujących powodów:

Data otrzymania reklamacji ……………………………….
Osoba rozpatrująca reklamację ……………………………….
Data rozpatrzenia reklamacji ……………………………….
Dalsze postępowanie reklamacyjne – informacje dla Klienta